Lůžková péče

Na základě lékařského doporučení zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou péči pacientům s chronickým onemocněním nebo těm, kteří potřebují doléčení po akutním onemocnění a jejich zdravotní stav je stabilizovaný.

Snažíme se zlepšit zdravotní stav do té míry, aby byl pacient schopen se co nejdříve vrátit do svého přirozeného prostředí, tedy domova a mohl tak žít kvalitní život se zachováním nejvyššího stupně soběstačnosti. Snažíme se o to, aby pacient trávil v naší léčebně jen dobu k léčení nezbytně nutnou. K pacientům přistupujeme individuálním způsobem, vždy se zaměřením na bio-psycho-sociální potřeby jedince.

Poskytovaná péče

  • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, ergoterapie, edukace
  • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice
  • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
  • řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče
  • respitní péče (krátkodobá úlevová péče pro postiženou osobu, o kterou trvale pečují rodinní příslušníci a opatrovníci)

Snažíme se společně hledat alternativní cíle, když původní hodnotový systém, následkem choroby či úrazu, ztroskotal a nelze ho zcela obnovit. Základním etickým principem ošetřujícího personálu je neškodit nemocnému, udržovat život, upřednostnit přání nemocného, dbát na jeho důstojnost a být důvěryhodný.

Pacient má právo na odbornou zdravotnickou péči, prováděnou kvalifikovanými pracovníky, založené na ohleduplně a citlivě prováděné ošetřovatelské péči s respektováním jeho přání, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony.