Na základě lékařského doporučení zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou péči pacientům s chronickým onemocněním nebo těm, kteří potřebují doléčení po akutním onemocnění a jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Snažíme se zlepšit zdravotní stav do té míry, aby byl pacient schopen se co nejdříve vrátit do svého přirozeného prostředí, tedy domova a mohl tak žít kvalitní život se zachováním nejvyššího stupně soběstačnosti. Snažíme se o to, aby pacient trávil v naší léčebně jen dobu k léčení nezbytně nutnou. K pacientům přistupujeme individuálním způsobem, vždy se zaměřením na bio-psycho-sociální potřeby jedince.

Poskytovaná péče

 • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, ergoterapie, edukace
 • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice
 • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
 • řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče
 • respitní péče (krátkodobá úlevová péče pro postiženou osobu, o kterou trvale pečují rodinní příslušníci a opatrovníci)

Snažíme se společně hledat alternativní cíle, když původní hodnotový systém, následkem choroby či úrazu, ztroskotal a nelze ho zcela obnovit. Základním etickým principem ošetřujícího personálu je neškodit nemocnému, udržovat život, upřednostnit přání nemocného, dbát na jeho důstojnost a být důvěryhodný. Pacient má právo na odbornou zdravotnickou péči, prováděnou kvalifikovanými pracovníky, založené na ohleduplně a citlivě prováděné ošetřovatelské péči s respektováním jeho přání, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony.

Domácí řád

Vítáme Vás v naší nemocnici. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Léčebný pobyt zahrnuje nezbytnou zdravotní péči, zajištění hygieny, příjem potravy, polohování, rehabilitační péči aj. činnosti nutné k dosažení maximální soběstačnosti nemocného. Cílem je udržení a zlepšení kvality života většinou geriatrických pacientů a zajištění možnosti následného pobytu v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb.

Ubytování na pokojích

Při vstupu do nemocnice předložte průkaz vaší zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti. Po přijetí na oddělení uložte své šaty na vyhrazené místo určené ošetřovatelským personálem. Pro pobyt můžete používat vlastní prádlo za předpokladu, že je zajištěna jeho výměna. Špinavé prádlo nesmí zůstávat na pokojích. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně. Toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby, koupání nejméně jednou týdně.

Na pokojích není možné zajistit bezpečné uložení cenných předmětů. Prosíme proto pacienty a jejich příbuzné, aby u sebe nenechávali žádné cenné předměty ani větší finanční hotovost. Cenné předměty a finanční prostředky Vám uložíme do trezoru. Během hospitalizace máte možnost, po předložení příslušného potvrzení, si Vámi uložené cennosti vyzvednout. Pokud během hospitalizace přinášíte, případně odnášíte jakékoliv věci, které by mohly být předmětem ztráty, nahlaste tuto skutečnost službu konající zdravotní sestře.

Léky a vlastní potraviny

Všechny léky během pobytu v nemocnici Vám předepisuje Váš ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas.

Léčebná dieta je podstatnou součástí léčby a je předepisována lékařem. Vše, co přinesete nemocnému, by mělo odpovídat léčebné dietě, proto je vhodné se předem domluvit s lékařem či sestrou. U těžce nemocného doporučujeme informovat se o způsobu podávání stravy. Požívání alkoholických nápojů a kouření je v nemocnici zakázáno.

Na každém oddělení je lednice pro pacienty, přesto nedonášejte potraviny, které se rychle kazí, noste pouze takové množství, které je pacient schopen zkonzumovat Sestry mohou kontrolovat uložené potraviny, pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu trvanlivosti nebo špatný stav, upozorní pacienta a potraviny zlikvidují. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji ani na nočním stolku. Nepovolaným osobám platí zákaz vstupu do kuchyňky.

Jídlo se podává

 • snídaně od 7.45 do 8.30 hodin
 • přesnídávky od 9.30 hodin
 • oběd od 11.30 do 12.30 hodin
 • svačina od 14.30 hodin
 • večeře od 17.00 hodin
 • druhá večeře (u vybraných diet) od 20.00 hod

Informace o pacientech

Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař v osobním styku jen osobám, které pacient uvede v dokumentaci. Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto po sestrách informace, prosíme, nežádejte. Po telefonu je možno podávat jen všeobecné informace, např. o potřebách pacienta, propustkách domů apod., nikoliv konkrétní informace o zdravotním stavu.

Návštěvy

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou od 14:00 do 17:00. Návštěvy je nutno vždy nahlásit sestře na oddělení. Návštěvy mimo návštěvní hodiny jsou možné pouze po dohodě se sloužící sestrou. Návštěvy musí respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu pacienta (např. vizita, ošetřování nemocných, podávání stravy, úklid). Na pokoje pacientů není dovolen vstup dětem do 10 let a domácím zvířatům. Noční klid je od 21.00 do 6.30 hodin.

Propuštění do domácího ošetřování určuje ošetřující lékař dle zdravotního stavu pacienta. Datum propuštění Vám bude včas sděleno. Dbejte, abyste do tří dnů po svém propuštění ohlásil u svého lékaře návrat z nemocnice, jen tak si zajistíte plynulost léčby. Není dovoleno svévolné opuštění nemocnice. Pacienti a jejich příbuzní, návštěvy jsou povinni dodržovat pořádek, čistotu a respektovat domácí řád. Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás prosíme, abyste nerušili ostatní nemocné svým chováním. V případě nedodržování nebo porušování domácího řádu lze pacienta předčasně propustit z ústavního léčení. Přání, připomínky nebo podněty můžete zapsat do dotazníku „Anketa spokojenosti pacientů“ (dostanete na požádání) nebo je sdělit přímo ošetřujícímu personálu.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického, odborného lékaře nebo jiného zdravotnického zařízení. Veškeré příjmy jsou plánované a je nutné je předem domluvit telefonicky. Čekací doba se řídí stavem volných míst. Délka pobytu závisí na zdravotním stavu nemocného. Po jeho stabilizaci hospitalizace končí a pacient se vrací do domácího ošetřování nebo do předem zajištěného sociálního zařízení (Domova pro seniory).

Co vzít s sebou do nemocnice

 • občanský průkaz a průkaz pojištěnce
 • lékařské zprávy od Vašeho lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice
 • léky, které užíváte nejméně na 3 dny, léky od specialistů (jméno lékaře - specialisty)
 • insulinové pero a průkaz diabetika, popř. diabetické sladidlo
 • naslouchadlo, brýle, osobní věci (fotografie blízkých, knihy, časopisy - dle zdravotního stavu, drobnost, která je pacientovi milá)
 • toaletní potřeby - žínky, sprchový gel, vlasový šampon, hřeben, kartáček na zuby, zubní pastu, v případě zubní protézy prostředky k jejímu čištění (tablety) a krabičku k uložení, muži pomůcky k holení, prosíme o stálé doplňování hygienických potřeb
 • župan, pyžamo (noční košile)
 • ručník 3 - 5 ks (na výměnu)
 • pevná obuv k rehabilitaci chůze, přezůvky ponožky, podkolenky
 • pomůcky, které používáte doma - francouzské hole, chodítko, invalidní vozík apod. (prosíme o označení pomůcek jménem, abychom mohli předejít případným nedorozuměním)
 • kontakt na rodinu – adresy, dle možnosti i čísla telefonů členů rodiny

Dokumenty ke stažení